כמה נגיש - תנאי שימושתנאי שימושמשתמשים יקרים,

מערכת ההנגשה באמצעות רכיב נגישות ANDI-UA הוקמה ומופעלת על ידי חברת יו. איי. יוזר אקססיביליטי בע"מ כדי לאפשר הנגשת אתרים וקבלת דו"חות רמת נגישות אתרים בדרך נוחה ומהירה.

אנא קראו בעיון את תנאי השימוש לקבלת דו"ח נגישות ומדיניות הפרטיות ומדיניות ה'עוגיות' (Cookies) שלנו. אלו התנאים החלים על המשתמשים במערכת ועל התקשרויות בינינו, בין היתר בכל הנוגע לטיפול ושימוש במידע פרטי.

לתשומת ליבכם, הזנת פרטיכם לקבלת דו"ח נגישות יעיד על הסכמתכם ואישורכם את הוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ומדיניות ה'עוגיות' (Cookies).

תנאי תקנון זה, מדיניות הפרטיות ומדיניות ה'עוגיות' מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומיועדים לנשים וגברים כאחד.

בברכה,

יו. איי. יוזר אקססיביליטי בע"מ

להלן תמצית השירות ותנאי השימוש, אשר אינה באה במקום תנאי השימוש המלאים המפורטים בהמשך ומחייבים את המשתמש:

 1. קבלת דו"ח הנגישות כפופה להוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ומדיניות ה'עוגיות' (Cookies). אין להזין את פרטיך אם אינך מסכים לתנאי ההסכם.
 2. כדי להשתמש במערכת על המשתמש להיות מגיל 18 ומעלה וכשיר משפטית להתקשר בהסכם.
 3. דו"ח הנגישות יתייחס לכל היותר ל-50 קישורים באתר שנגישותו תיבדק.
 4. כל זכויות הקניין הרוחני בדו"ח הנגישות ובמערכת יהיו בבעלותה הבלעדית של החברה, והמשתמש לא יהיה רשאי לעשות בהם כל שימוש.
 5. המשתמש יהיה רשאי לעשות שימוש בדו"ח הנגישות אך ורק בכפוף לתנאי השימוש.
 6. נתוני דו"ח הנגישות יינתנו כמות שהם (As-Is) ועל בסיס זמינות בלבד (as-available), ללא כל אחריות או התחייבות מצד החברה.
 7. נתוני דו"ח הנגישות מהווים אינדיקציה אפשרית בלבד לגבי מצב נגישות האתרים ואינם מהווים חוות דעת או ייעוץ מכל סוג בדבר נגישות אתרים ואין להסתמך עליהם ככאלו.
 8. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, ממוני או לא ממוני, או נזק לרכוש כזה או אחר הקשור בקבלת דו"ח הנגישות. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור כנגד החברה.
 9. כל תביעה של משתמש בגין כל עילה נגד החברה מתיישנת בתוך שנה מיום שנודע למשתמש עליה לראשונה.

 

תנאי שימוש לקבלת דו"ח נגישות

 1. הגדרות
  1. "דו"ח נגישות" – דו"ח המפרט מהי רמת הנגישות של אתר אינטרנט לפי בדירת המערכת, בהתאם למפורט בתנאי ההסכם.
  2. "ההסכם" – תנאי השימוש להלן ומדיניות הפרטיות והעוגיות.
  3. "החברה" – UA – User Accessibility Ltd.
  4. "המערכת" – מערכת אשר באמצעותה ניתן לבצע הנגשה לאתרי אינטרנט ולהנפיק דו"ח נגישות לאתרי אינטרנט.
  5. "משתמש" – כל אדם שיזין פרטים (כמפורט להלן) כדי לקבל דו"ח נגישות.
 2. התקשרות בהסכם
  כדי להתקשר בהסכם על המשתמש להיות מגיל 18 ומעלה וכשיר משפטית להתקשר בהסכם. קבלת דו"ח הנגישות מותרת רק למי שמקבל את תנאי ההסכם. קבלת תנאי ההסכם הנה מעצם הזנת פרטי המשתמש לשם קבלת דו"ח נגישות
 3. דו"ח הנגישות; הרשאה
  1. קבלת דו"ח נגישות כפופה למסירת הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני וכתובת האתר שבבעלות המשתמש ושעבורו יונפק דו"ח הנגישות.
  2. לפני קבלת דו"ח הנגישות יתכן והחברה תאמת את כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש ותישלח התראה אלקטרונית לכתובת הדואר האלקטרוני שסופקה על ידו.
  3. דו"ח הנגישות יונפק באמצעות המערכת, שתאפשר ניטור מידת נגישות אתרים, ויכלול התייחסות לקוד האתר, תקינות חוקי ARIA, צבעים, שדות קלט, קישורים, תכנים ועוד.
  4. דו"ח הנגישות יונפק ללא עלות, אלא אם יצוין אחרת במסך הזמנת הדו"ח.
  5. משתמש רשאי לבקש קבלת דו"ח נגישות רק לגבי אתר המצוי בבעלותו או בשליטתו. המשתמש מאשר כי כתובת האתר שיזין ולגביה יקבל את הדו"ח הנה של אתר המצוי בבעלותו או בשליטתו.
 4. סייגים והחרגות
  מבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאי שימוש אלו, המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שקבלת דו"ח הנגישות הנה בכפוף לסייגים הבאים, והוא מוותר על כל טענה בקשר לכך:
  הנגשת האתר הנה באחריות המשתמש.
  1. מספר קישורים מקסימאלי. דו"ח הנגישות יתייחס לכל היותר ל-50 קישורים באתר שנגישותו תיבדק.
  2. אזורים מוגנים. ככל שישנם אזורים באתר שהגישה אליהם מוגבלת (בסיסמא או בכל דרך אחרת), אזורים אלו לא יבדקו.
  3. תוכן צד ג'. דו"ח הנגישות אינו נוגע לתכנים של צדדים שלישיים המופיעים באתר.
  4. החברה תהיה רשאית להפיק דו"ח נגישות מכל סיבה וללא חובת הנמקה.
 5. קניין רוחני
  1. כל זכויות הקניין הרוחני בדו"ח הנגישות ובמערכת יהיו בבעלותה הבלעדית של החברה, והמשתמש לא יהיה רשאי לעשות בהם כל שימוש, למעט עיון וקבלת אינדיקציה אפשרית לגבי מצב הנגישות של האתר.
  2. מבלי לגרוע מכלליות האמור ולמעט כאמור במפורש בהסכם זה, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה אין להשתמש, לשכפל, להפיץ, ליצור יצירות נגזרות, להציג, לשדר, לבצע בפומבי ו/או להעמיד לרשות הציבור את דו"ח הנגישות ו/או כל קניין רוחני הקשור לדו"ח הנגישות ו/או למערכת.
 6. הגבלת אחריות ושיפוי
  1. בעצם הזנת פרטי המשתמש כל משתמש מסכים ומאשר כי קבלת דו"ח הנגישות כאמור מתאפשרת לו כמות שהיא (As-Is) ועל בסיס זמינות בלבד (as-available) ללא כל אחריות והתחייבות מצד החברה. החברה תהיה רשאית להפסיק את השירות המפורט בהסכם זה בכל עת, כולו או חלקו, לפי שיקול דעתה.
  2. נתוני דו"ח הנגישות יינתנו כמות שהם (As-Is) ועל בסיס זמינות בלבד (as-available), ללא כל אחריות או התחייבות מצד החברה. נתוני דו"ח הנגישות מהווים אינדיקציה אפשרית בלבד לגבי מצב נגישות האתרים, אינם מהווים חוות דעת או ייעוץ (לרבות משפטי) בדבר נגישות אתרים או עמידתם או הלימתם עם כל חוק, תקנה, תקן, הוראה וכד' מכל סוג, ואין להסתמך עליהם ככאלו. המשתמש לא יהיה רשאי להשתמש או להסתמך על דו"ח הנגישות בכל הליך משפטי.
  3. החברה אינה מתחייבת כי דו"ח הנגישות יפעל ללא תקלות, כשלים או הפרעות (לרבות וירוס מחשב), אף שהיא עושה מאמצים לאבטח את המערכת ולאפשר פעילות שלה ללא תקלות.
  4. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, ממוני או לא ממוני, או נזק לרכוש כזה או אחר הקשור בקבלת דו"ח הנגישות. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור כנגד החברה.
  5. המשתמש מתחייב לפצות ולשפות את החברה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה (לרבות שכר טרחת עורך דין) ו/או תביעה שתוגש נגדה, אשר נובעים או קשורים להפרת תנאי הסכם זה ו/או לשימוש שיעשה המשתמש בדו"ח הנגישות בניגוד להוראות כל דין ו/או הוראות הסכם זה. שיפוי כאמור יכסה כל הוצאה, תשלום, הפסד, אבדן רווח או כל נזק אחר, ישיר או עקיף, ממוני או לא ממוני, שייגרמו לחברה, לרבות מי מעובדיה, מנהליה, בעלי המניות שלה או מי מטעמה, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין.
 7. מערכת היחסים בין הצדדים
  מערכת היחסים בין הצדדים להסכם זה היא מערכת יחסים שבין מזמין לספק שירותים.
 8. שינוי תנאי ההסכם
  שינוי תנאי הסכם זה ייעשה בהודעה שתישלח על ידי החברה למשתמש. המשך זכות השימוש יהיה כפוף לאישור ההסכם המתוקן על ידי המשתמש.
  יצירת קשר עם החברה
  ניתן ליצור קשר עם החברה בכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: info@user-a.co.il.
 9. שונות
  1. החברה רשאית להסב את זכויותיה וחובותיה תחת הסכם זה לכל צד שלישי מבלי ליידע את המשתמש ומבלי לקבל את אישורו לכך.
  2. אף ויתור, הנחה, דחייה, מתן ארכה או הימנעות מפעולה מצד החברה ייחשבו כוויתור על זכות מזכויותיה על-פי האמור בהסכם זה ו/או להסכמה מצד החברה לוויתור על זכויותיה.
  3. כל תביעה של משתמש בגין כל עילה נגד החברה מתיישנת בתוך שנה מיום שנודע למשתמש עליה לראשונה. לאחר שנה זו ייחשב המשתמש כמי שוויתר על כל הזכויות הקשורות בתביעה זו. אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מתוקף וכלליות הגבלת האחריות וויתור על זכויות שונות בהסכם.
  4. הדין החל על כל מחלוקת ו/או פרשנות בעניין הסכם זה הנו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב-יפו, ישראל, בלבד.

 

נוסח ההסכם מעודכן ליום 4 ביוני, 2019.