כמה נגיש - מדיניות פרטיותמדיניות פרטיות ועוגיות 

למונחים הבאים תהא המשמעות המופיעה לצדם במדיניות זו או בתנאי השימוש (כמוגדר להלן), למעט אם ההקשר יחייב אחרת או יוגדר אחרת במדיניות פרטיות ועוגיות זו:

"דו"ח נגישות" – דו"ח המפרט מהי רמת הנגישות של אתר אינטרנט, בהתאם למפורט בתנאי השימוש.

"החברה" – UA – User Accessibility Ltd.

"המערכת" – מערכת החברה אשר באמצעותה ניתן לבצע הנגשה לאתרי אינטרנט להנפיק דו"ח נגישות לאתרי אינטרנט.

"משתמש" – כל אדם שיזין פרטים (כמפורט בתנאי השימוש) כדי לקבל דו"ח נגישות.

"תנאי השימוש" – תנאי השימוש לשימוש במערכת.

 1. התקשרות בהסכם
  כאמור בתנאי השימוש, קבלת דו"ח נגישות מותרת רק למי שמקבל את תנאי מדיניות הפרטיות והעוגיות זו. קבלת תנאי מדיניות הפרטיות והעוגיות הנה מעצם הזנת פרטי המשתמש לשם קבלת דו"ח נגישות.
 2. פרטיות
  להלן מדיניות החברה בנוגע לטיפול במידע הנאסף על ידה בקשר להנפקת דו"ח הנגישות:
  1. פרטיות המשתמשים חשובה לחברה והיא עושה מאמצים על מנת לשמור על פרטיותם. על המשתמש להיות מודע לכך שהחברה עשויה לחשוף מידע פרטי שלו לצדדים שלישיים כחלק מהנפקת דו"ח הנגישות ו/או כחלק מהיענות לדרישות חוקים מקומיים, ככל שתידרש לעשות כן.
  2. במסגרת הנפקת דו"ח הנגישות יאספו וישמרו על ידי החברה הפרטים האישיים הבאים, אשר נמסרו על ידי המשתמש: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני וכתובת האתר שבבעלות המשתמש ושעבורו יונפק דו"ח הנגישות (להלן: "מידע אישי"). החברה תהיה רשאית להשתמש במידע אישי בגדר תפעול השימוש של המשתמש במערכת/הנפקת דו"ח הנגישות וכן לצרכים פנימיים ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות "Cookies" (כהגדרת מונח זה להלן), כמפורט להלן.
  3. המשתמש מסכים כי החברה תשתמש במידע אישי, לרבות שיתופו עם צדדים שלישיים, אך ורק לצורך המטרות הבאות:
   1. שיפור שירות הנפקת דו"ח נגישות;
   2. אכיפת מדיניות פרטיות ועוגיות זו ו/או תנאי השימוש, לרבות חקירה של הפרות אפשריות של הוראותיהם;
   3. זיהוי ומניעה של מרמה, וסוגיות טכניות או הקשורות באבטחה;
   4. טיפול בפניות המשתמש ומתן שירות למשתמש;
   5. הגנה על זכויות, רכוש או בטיחות החברה ומי מטעמה או של הציבור;
   6. איסוף, שמירה ו/או ניהול מידע אישי של המשתמש באמצעות ספקי שירות של החברה, שייתכן שהינם ממוקמים בחו"ל ולהם חוקי הגנת פרטיות שונים מאלו החלים בישראל, לרבות שירותי בינה מלאכותית של גוגל (Google) ו-IBM.
  4. החברה תהיה רשאית לשלוח אל משתמש שנתן הסכמתו לכך, חומר פרסומי, שיווקי, ניוזלטרים וכד'.
  5. המשתמש יהיה רשאי להודיע לחברה בכתב או בדרך בה נשלחו אליו חומרים כאמור על סירובו לקבל את החומרים האמורים בסעיף זה, והחברה תסיר אותו מרשימת התפוצה שלה.
  6. ככל שהחברה תידרש על ידי רשות מוסמכת לספק מידע אישי של המשתמש, היא תעשה זאת בכפוף לצו שיפוטי או לכל הנחיה חוקית אחרת.
  7.  החברה משתמשת במערכות אבטחה מקצועיות כדי להגן על המידע הנאסף לפי מדיניות פרטיות זו. שירותים כאמור יכללו בדיקות תקופתיות וגיבויים. עם זאת, על אף שהחברה מוכוונת לאבטחת המידע הנאסף כאמור ועושה מאמצים להגן עליו, החברה לא תהיה אחראית לכל כשלי האבטחה שעשויים להיגרם והם מעבר לשליטתה.
  8. המשתמש רשאי לבקש מהחברה לצפות במידע שנאסף עליו, למחוק אותו או לשנותו באמצעות פנייה לחברה בכתובת המייל הבאה בלבד info@user-a.co.il, והחברה תעשה מאמצים סבירים למלא אחר בקשת המשתמש, בכפוף לחוק החל.
  9. למעט אם המשתמש יורה לחברה אחרת, החברה תהיה רשאית לשמור את המידע האישי של המשתמש ככל שיידרש למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, בכפוף למותר לפי החוק החל. החברה תהיה רשאית לשמור מידע לא מזהה של המשתמש לתקופה בלתי מוגבלת.
 3. עוגיות ("Cookies")
  1.  יתכן שהחברה תשתמש בעוגיות ("Cookies") - קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של המחשב של המשתמש ומאפשרות לחברה או לצדדים שלישיים לזהות את המשתמש, לנתח את פעילות המשתמש באינטרנט, ולספק חווית גלישה נוחה יותר. כמו כן, העוגיות משמשות לאימות פרטי המשתמש, התאמת המערכת להעדפותיו האישיות וכן לצרכי אבטחת מידע ואיסוף נתונים סטטיסטיים. יצוין כי עוגיות אלו לא יכילו פרטים אישיים.
  2.  כל משתמש רשאי לשנות את ההגדרות של הדפדפן שלו כך שהעוגיות לא יפעלו על המחשב שלו. בנוסף, כל משתמש רשאי למחוק עוגיות המאוחסנות על המחשב שלו בכל זמן. שינוי ההגדרות של העוגיות ו/או חסימתן עלולה לפגוע בחוויית המשתמש.
  3. ניתן למצוא פרטים נוספים בנושא באתר: allaboutcookies.org ו-www.networkadvertising.org.
  4. מעצם הזנת פרטי המשתמש למטרת קבלת דו"ח נגישות, המשתמש מסכים לשימוש החברה בעוגיות.
 4. כללי
  מדיניות זו, לרבות השירות המוצע בהסכם, עשויים להשתנות, להיות מוחלפים ומותאמים, כולם או חלקם, לפי החלטתה הבלעדית של החברה. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ו/או דרישה בקשר לאמור.

 

נוסח מעודכן ליום 4 ביוני, 2019.